You are browsing the archive for цени земеделска земя.

Дарение на земеделска земя

June 19, 2012 in Блог

Дарение на земеделска земя

Предмет на дарение може да бъде всякакъв вид собственост. Задължително е обаче тя да съществува реално.

Дарението на земеделска земя е договор, по силата на който дарителят на земеделската земя отстъпва веднага и безвъзмездно земеделска земя  на надарения, който я  приема.
За да бъде валиден договорът за дарение, той трябва да е сключен в нотариална форма.

При дарение на недвижим имот/земеделска земя/ се изготвя нотариален акт, към който се прилага акт за собствеността на дарителя, скица на имота/земеделска земя/, удостоверение за данъчната му оценка.

Дарственият акт подлежи на вписване в съда и поземлената комисия.

Дарението на имот/земеделска земя/ е най-често срещаният договор за прехвърляне на собствеността между близки роднини, деца и съпрузи.

Предимството е, че таксите са значително по-ниски, отколкото при продажба или от данък наследство, когато преживе имотът /земеделската земя/ не е бил прехвърлен.
СТРАНИ

Страните по договора за дарение на земеделска земя се наричат:
1.    Дарител;
2.    Дарен (надарен).
Когато дарителят на земеделска земя е физическо лице, той трябва да бъде дееспособен.

Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен.

Непълнолетният с встъпването си в брак става дееспособен, но той може да се разпорежда с недвижим имот /земеделска земя/ само с разрешение на районния съд по местоживеенето му.
По правило ДАРИТЕЛЯ на земеделска земя  трябва да бъде титуляр на правата, които са предмет на договора за дарение на земеделска земя, но дарението на чужда вещ не е нищожно.
НАДАРЕН със земеделска земя  може да бъде всяко физическо или юридическо лице, но трябва да има субект, който да бъде надарен. В този смисъл заченатият не може да бъде надарен, той може да наследява.

ЕЛЕМЕНТИ НА ДАРЕНИЕТО

1.    Съгласие между дарителя и надарения/за даряване на земеделска земя/. Дарението на земеделска земя  е договор, а не едностранна сделка. Идеята при дарението на земеделска земя  е, че никой не може да бъде принуден да получи някакво имущество /земеделска земя/ безвъзмездно против волята си.

2.    Дарението на земеделска земя  има особено основание. По-специално това е каузата/желанието или намерението/ на дарителя на земеделска земя , която е характерна и типична само за него.Желанието или намерението да се отстъпи безвъзмездно другиму имущество/земеделска земя/. Приема се , че при дарението на земеделска земя  основанието и мотивът съвпадат.

Особеното при дарението е, че мотивът е релевантен/съвместим/ в следните случаи :
– когато единственият мотив поради който е направено дарението на земеделска земя противоречи на закона или на морала дарението е нищожно.

Мотивът  при дарение на земеделска земя е релевантен само при безвъзмездните сделки, по специално само при дарението и завещанието на земеделска земя, но мотивът се различава от основанието.

Мотивът на едно лице, което прави дарението на земеделска земя  може да бъде различен (повод, сватба, други отношения), докато основанието е нещо типизирано.

3.    Дарението на земеделска земя в някои случаи е формален договор и тогава изисква форма за действителност (при дарение на недвижими имоти/земеделска земя/  или вещни права върху такива – нотариална форма).

4.    Специално правило при движимите вещи – дарението на движими вещи може да се извърши по два начина:

–   в писмена форма с нотариална заверка на подписите – в този случай дарението е формална сделка;
–  чрез предаване на вещта – неформална, но реална сделка.

При дарението на недвижими имоти /земеделска земя/ е задължителна нотариалната форма на прехвърляне. Такъв нотариален акт може да бъде обезсилен само по съдебен път.

Дарението на земеделска земя  може да бъде отменено когато:

 • Дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг, или съпруга или неговото дете;
 • Дареният е съучастник в престъпление;
 • Дареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако не е подадена тъжба от пострадалия (необходимо е деянието да бъде доказано);
 • Дареният отказва да даде на дарителя предварително уговорената издръжка. Това е много често срещан случай в практиката.

ВАЖНО!

Искът за отмяна на дарение на земеделска земя  се предявява от дарителя (или неговите наследници) в едногодишен срок, откакто са станали известни основанията за отмяната на дарената земеделска земя.

Признаване на ДАРЕНИЕТО за данъчно облекчение

Данъчно облекчение се ползва, когато дарението е за:

образователни и здравни заведения на бюджетна издръжка;

организации с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, културни, спортни и научно-изследователски цели;

инвалиди и пострадали от природни бедствия;

Българския червен кръст, болни деца и сираци;

финансиране на регистрирани в страната вероизповедания;

опазване на исторически и културни паметници;

подпомагане на общините.

ДОКУМЕНТИ, необходими за сключване на

ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ:

Пред НОТАРИУСА  следа да се представят в оригинал ДОКУМЕНТИ, необходими за сключване на ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ:
1. Документ за собственост върху имота /земеделска земя/
2. Удостоверение за данъчна оценка на имота /земеделската земя/ – издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота.
3. Удостоверение за семейно положение на дарителя, от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота /земеделската земя/.
4. Удостоверение за сключен граждански брак, ако дарителят е семеен.
5. Декларация по смисъла на чл. 26 от СК за съгласие за дарението от съпруг-несобственик.
6. Скица на имота, когато се дарява земя (земеделска земя, дворно място или част от дворно място, върху което е построен имота/апартамента) – взема се от поземлената комисия.
7. Когато имотът /земеделската земя/ е получен по наследство – Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя, завещание.
8. Документ за самоличност.
Нотариалният акт се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира надареният при евентуални претенции на трети лица.

При изповядване на сделката/Дарение на земеделска земя/ се заплаща:
1/  Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес (ако има различие между данъчната оценка на имота и продажната цена – върху по-високата сума) + 20 % ДДС.
2/ Такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията в размер на 0,1 % от материалния интерес.
3/ Данък за покупката на имот, % от материалния интерес, като процентите са различни за различните общини в Република България – заплаща се от надареният. Ако дарението е между роднини по права линия данък не се дължи.
Сумите общо се заплащат на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси.

В двумесечен срок от сключването на нотариалния акт новият собственик е задължен да декларира придобития имот в съответната данъчна служба по местонахождението на имота, за което се открива съответна партида. В противен случай съответното длъжностно лице издава постановление, с което се налага глоба.

Делба на земеделска земя

June 9, 2012 in Блог

Възстановяването собствеността на селскостопанските земи се извършва по реда и условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Именно по този закон може да се направи извънсъдебна делба между съсобствениците, която се утвърждава от Поземлената комисия.
Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи всеки Собственик има право да поиска делба на общ имот/земеделска земя/.
Собствеността на земеделската земя се възстановява и в лицето на непознати наследници, което ги прави съсобственици, макар и те да не знаят за това. Съгласно Закона за собствеността и Гражданския процесуален кодекс (ГПК)делбата, при която в съдебното делбено производство не е призован и не е участвал сънаследник, би била недействителна.
Най-лесно делба може да се извърши на доброволен принцип. За това е необходимо съсобствениците да заявят желанието си за делба на земеделската земя пред Нотариус (с или без адвокат).
Там, където няма Нотариус, доброволната делба на земеделската земя може да се извърши от съдията по вписвания. За това са необходими следните документи:
– Нотариален акт или решение на поземлената комисия за притежание на земеделска земя;
– Скица на имота/земеделската земя/, издадена от поземлената комисия. Тя е в сила 6 месеца от датата на получаване;
– Удостоверение за наследници, издадено от районното кметство-там където е починал собственика на земеделската земя;
– Проект за делба на земеделска земя.
Според ЗАКОНА за собствеността и ползването на земеделските земи съделителите са ОСВОБОДЕНИ от данъци и такси за пет години от датата на влизане на решението на поземлената комисия в сила.
Когато се делят ниви, ливади, лозя и овощни градини не се допуска разделянето на:
– Ниви на части по-малки от 3 декара;
– Ливади на части по-малки от 2 декара;
– Лозя и овощни градини на части по-малки от 1 декар;
Това правило се спазва и при определяне на дяловете на отделните наследници, съсобственици на земеделски земи, получени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Правата на съсобственика
са ясно определени в Закона за собствеността. Според нормативния акт всеки съсобственик може да си служи с общата вещ /земеделска земя/ съобразно нейното предназначение така, че да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им. Когато общата вещ/земеделска земя/ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. В правата на съсобственика се включва и правото му да продава или дарява, а също така правото да прехвърля идеални части от имот /земеделска земя/ срещу задължение за издръжка и гледане.
Много наследници на земеделска земя търсят възможности за продажба или дарение на дял от съсобствен имот /земеделска земя/ най-често заради факта, че живеят твърде далече от него и това затруднява стопанисването му.
Продажбата
е по-трудната сделка, защото тя изисква задължителен контакт с другите съсобственици, и по това много прилича на доброволната и съдебната делба на земеделска земя.
Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот /земеделска земя/ на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че преди това е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от съсобствениците не е приел това предложение. Ако декларацията се окаже неистинска или ако третото лице купи частта при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересуваният съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. За целта трябва да предяви иск в съда в двумесечен срок от продажбата на земеделската земя. Ако съсобственикът купувач не плати дължимата поради изкупуването сума в едномесечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право.

Дейност

January 29, 2011 in Menu

ТЕРА ВИТА – 07 ЕООД

Изкупува земеделска земя в следните области: Русе, Разград, Силистра, Търговище, Плевен, Велико Търново, Монтана, Враца и Видин.

 • Пълно съдействие при покупко-продажба на земеделска земя
 • Изготвяне на всички видове документи за изповядване на сделка за земеделска земя
 • Потвърждаване на цена до 24ч. от момента на подаване на заявката за земеделски земи
 • Безплатна правна консултация относно земеделска земя
 • Изготвяне на нотариални актове и договори за доброволна делба на земеделски земи
 • Предлага актуални цени на земеделска земя
 • Изкупува земеделска земя в област Русе
 • Община Борово: Батин, Борово, Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник
  Община Бяла: Бистренци, Лом Черковна, Босилковци, Ботров, Бяла, Дряновец, Копривец, Пейчиново, Пет кладенци, Полско Косово, Стърмен
  Община Ветово: Ветово, Глоджево, Кривня, Писанец, Сеново, Смирненски
  Община Две могили: Баниска, Батишница, Бъзовец, Две могили, Могилино, Каран Върбовка, Кацелово, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково
  Община Иваново: Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстениик, Церовец, Червен, Щръклево
  Община Русе: Басарбово, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Русе, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода, Ястребово, Бъзън
  Община Сливо поле: Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо поле, Стамболово, Черешово, Юделник
  Община Ценово: Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово

 • Изкупува земеделска земя в област Разград
 • Община Завет: Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево
  Община Исперих: Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево
  Община Кубрат: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер
  Община Лозница: Веселина, Гороцвет, Градина, Бели Лом, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Островче, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир
  Община Разград: Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит камък, Просторно, Пороище, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец
  Община Самуил: Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям Извор, Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово
  Община Цар Калоян: Езерче, Костанденец, Цар Калоян

 • Изкупува земеделска земя в област Силистра
 • Община Алфатар: Алеково, Алфатар, Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец
  Община Главиница: Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор
  Община Дулово: Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец, Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица
  Община Кайнарджа: Войново, Голеш, Господиново, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав, Средище, Стрелково
  Община Силистра: Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец, Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович
  Община Ситово: Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна
  Община Тутракан: Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев дол, Цар Самуил, Шуменци

 • Изкупува земеделска земя в област Търговище
 • Община Антоново: Антоново, Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Голямо Доляне, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Добротица, Долна Златица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крайполе, Крушолак, Къпинец, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Манушевци, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Равно село, Разделци, Свирчово, Свободица, Семерци, Слънчовец, Стара речка, Старчище, Стеврек, Стойново, Стройновци, Таймище, Тиховец, Трескавец, Халваджийско, Чеканци, Черна вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино
  Община Омуртаг: Беломорци, Българаново, Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Зелена морава, Змейно, Звездица, Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Станец, Тъпчилещово, Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци
  Община Опака: Голямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака
  Община Попово: Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен
  Община Търговище: Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново, Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно, Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко, Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение, Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна

 • Изкупува земеделска земя в област Плевен
 • Община Белене: Белене, Бяла вода, Деков, Кулина вода, Петокладенци, Татари
  Община Гулянци: Брест, Гиген, Искър, Гулянци, Долни Вит, Дъбован, Загражден, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково
  Община Долна Митрополия: Байкал, Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа, Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник
  Община Долни Дъбник: Бъркач, Горни Дъбник, Градина, Долни Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовец
  Община Левски: Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Варана, Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица
  Община Никопол: Асеново, Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене, Санадиново, Черковица
  Община Искър: Долни Луковит, Искър, Писарово, Староселци
  Община Плевен: Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново, Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен
  Община Пордим: Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица, Одърне, Пордим, Тотлебен
  Община Червен бряг: Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Червен бряг, Чомаковци
  Община Кнежа: Бреница, Еница, Кнежа, Лазарово

 • Изкупува земеделска земя в област Велико Търново
 • Община Велико Търново: Арбанаси, Балван, Беляковец, Бижовци, Бойчеви колиби, Бойчовци, Бочковци, Бояновци, Буковец, Велико Търново, Велчево, Ветринци, Виларе, Водолей, Войнежа, Вонеща вода, Въглевци, Върлинка, Габровци, Гащевци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Дебелец, Деветаците, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дичин, Долен Еневец, Долни Дамяновци, Дунавци, Емен, Ивановци, Илевци, Йовчевци, Къпиново, Килифарево, Кисьовци, Кладни дял, Клъшка река, Лагерите, Леденик, Малки Чифлик, Малчовци, Миндя, Мишеморков хан, Момин сбор, Нацовци, Никюп, Ново село, Пирамидата, Плаково, Пожерник, Поповци, Присово, Продановци, Пушево, Пчелище, Пъровци, Радковци, Райковци, Ресен, Русаля, Самоводене, Самсиите, Сеймените, Семковци, Суха река, Сърненци, Терзиите, Тодоровци, Хотница, Церова кория, Шереметя, Шодековци, Шемшево, Ялово
  Община Горна Оряховица: Върбица, Горна Оряховица, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Долна Оряховица, Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра
  Община Елена: Аплаци, Багалевци, Бадевци, Баевци, Баждари, Балуци, Беброво, Бейковци, Берковци, Блъсковци, Богданско, Бойковци, Босевци, Брезово, Бръчковци, Буйновци, Бялковци, Валето, Велковци, Велювци, Веселина, Високовци, Вълчовци до Майско, Вълчовци до Яковци, Вързилковци, Габрака, Ганев дол, Глоговец, Големани, Горни край, Горни Танчевци, Горска, Граматици, Гърдевци, Давери, Дайновци, Дебели рът, Добревци, Долни Марян, Долни Танчевци, Донковци, Драгановци, Драгийци, Драгневци, Дрента, Дуковци, Дърлевци, Елена, Зеленик, Иванивановци, Игнатовци, Илаков рът, Илиювци, Каменари, Кантари, Караиванци, Карандили, Киревци, Кожлювци, Козя река, Колари, Константин, Косевци, Костел, Котуци, Крилювци, Крумчевци, Лазарци, Лесиче, Майско, Марафелци, Мариновци, Марян, Махалници, Мийковци, Миневци, Мирчовци, Мъртвината, Недялковци, Нешевци, Николовци, Николчовци, Ничовци, Нюшовци, Палици, Папратлива, Пейковци, Петковци, Попрусевци, Попска, Радовци, Райновци, Ралиновци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни колиби, Стойчевци, Стояновци, Султани, Събковци, Титевци, Тодювци, Томбето, Топузи, Трънковци, Тумбевци, Тънки рът, Търкашени, Угорялковци, Харваловци, Христовци, Хъневци, Цвеклювци, Чавдарци, Чакали, Червенковци, Черни дял, Шиливери, Шилковци, Шубеци, Яковци
  Община Златарица: Горна Хаджийска, Горско Ново село, Дедина, Дединци, Делова махала, Долно Шивачево, Дълги припек, Златарица, Калайджии, Новогорци, Овощна, Равново, Разсоха, Резач, Родина, Росно, Сливовица, Средно село, Чешма, Чистово
  Община Лясковец: Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец, Лясковец, Мерданя
  Община Павликени: Батак, Бутово, Бяла Черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина, Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово
  Община Полски Тръмбеш: Вързулица, Стефан Стамболово, Иванча, Каранци, Куцина, Климентово, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Полски Сеновец, Полски Тръмбеш, Раданово, Петко Каравелово, Страхилово
  Община Свищов: Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Свищов, Совата, Хаджидимитрово, Царевец, Червена
  Община Стражица: Асеново, Балканци, Благоево, Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски извор
  Община Сухиндол: Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно градище, Сухиндол

 • Изкупува земеделска земя в област Монтана
 • Община Берковица: Балювица, Берковица, Бистрилица, Бокиловци, Боровци, Бързия, Гаганица, Замфирово, Комарево, Костенци, Котеновци, Лесковец, Мездрея, Песочница, Пърличево, Рашовица, Слатина, Цветкова бара, Черешовица, Ягодово
  Община Бойчиновци: Бели брег, Бели брод, Бойчиновци, Владимирово, Громшин, Ерден, Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Палилула, Портитовци
  Община Брусарци: Брусарци, Буковец, Василовци, Дондуково, Дъбова Махала, Киселево, Княжева Махала, Крива бара, Одоровци, Смирненски
  Община Вълчедръм: Ботево, Бъзовец, Вълчедръм, Септемврийци, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово, Мокреш, Разград, Черни връх
  Община Вършец: Вършец, Горна Бела речка, Горно Озирово, Долна Бела речка, Долно Озирово, Драганица, Спанчевци, Стояново, Черкаски
  Община Георги Дамяново: Видлица, Гаврил Геново, Георги Дамяново, Главановци, Говежда, Дива Слатина, Дълги дел, Еловица, Каменна Рикса, Копиловци, Меляне, Помеждин, Чемиш
  Община Лом: Добри дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Лом, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево, Трайково
  Община Медковец: Аспарухово, Медковец, Пишурка, Расово, Сливовик
  Община Монтана: Безденица, Белотинци, Долно Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Клисурица, Крапчене, Липен, Монтана, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено буче, Сумер, Трифоново
  Община Чипровци: Белимел, Горна Ковачица, Горна Лука, Железна, Мартиново, Митровци, Превала, Равна, Челюстница, Чипровци
  Община Якимово: Долно Церовене, Дългоделци, Комощица, Якимово

 • Изкупува земеделска земя в област Враца
 • Община Борован: Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково
  Община Бяла Слатина Алтимир, Буковец, Бърдарски геран, Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Върбица, Габаре, Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
  Община Враца: Баница, Бели извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Голямо Пещене, Горно Пещене, Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек, Чирен
  Община Козлодуй: Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива бара, Хърлец
  Община Криводол: Баурене, Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер, Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево, Уровене, Фурен
  Община Мездра: Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Горна Кремена, Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Злидол, Игнатица, Кален, Крапец, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Мездра, Моравица, Оселна, Ослен криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица, Цаконица, Царевец
  Община Мизия: Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево
  Община Оряхово: Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци
  Община Роман: Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Кунино, Курново, Марково равнище, Радовене, Роман, Синьо бърдо, Средни рът, Стояновци, Струпец, Хубавене
  Община Хайредин: Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин

 • Изкупува земеделска земя в област Видин
 • Община Белоградчик: Белоградчик, Боровица, Вещица, Върба, Гранитово, Граничак, Дъбравка, Крачимир, Ошане, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол, Чифлик
  Община Бойница: Бойница, Бориловец, Градсковски колиби, Халовски колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Шипикова махала, Шишенци
  Община Брегово: Балей, Брегово, Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци
  Община Видин: Акациево, Антимово, Бела Рада, Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана бара, Сланотрън, Търняне
  Община Грамада: Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина лъка, Срацимирово, Тошевци
  Община Димово: Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго поле, Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Гара Орешец, Острокапци, Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец, Ярловица
  Община Кула: Големаново, Извор махала, Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил
  Община Макреш: Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово
  Община Ново село: Винарово, Неговановци, Ново село, Флорентин, Ясен
  Община Ружинци: Бело поле (Област Видин), Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно поле
  Община Чупрене: Бостаните, Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище, Чупрене

 • Цени на земеделска земя
 • Изкупува земеделски земи
 • Купува земеделска земя
 • Земеделска земя
 • Земеделски земи

За Контакти

January 27, 2011 in Menu

ТераВита ЕООД, гр. Русе, бул. Цар Освободител 84, Б-1, тел. 082 52 12 12, моб. 0889 534 536, email: office@teravita.eu
Skype: teravita.eu                                                                                GPS позиция: N 43.841979°, E 25.960106°

Виж картата в голям мащаб

Форма за контакти:

Име: *
Телефон: *
Е-mail: *
Съобщение:
Макс. размер: 3 MB Архивирай в .zip формат Разрешени формати: .txt .doc .pdf .jpg .gif .zip
Област: Община: Землище/Село: Имот N: Категория: Площ: НТП:
 Няма договор за аренда С договор за аренда до:  , към арендатор:
Моля препишете кода използвайки главни букви: captcha

За Фирмата

January 27, 2011 in Menu“ТЕРА ВИТА – 07” ЕООД е разрастваща се посредническа фирма, чиято дейност е свързана с покупко-продажбата на обработваемите земеделски земи в България. По- конкретно става въпрос за земеделските земи в Северна България. Целта на фирма “ТЕРА ВИТА – 07” ЕООД се състои в предоставяне на пълен набор от услуги, в т.ч. покупко-продажба на земеделска земя, отдаване на ниви /обработваема земеделска земя/ под наем или аренда, правни консултации отнасящи се за земеделска земя.
На нашите клиенти и партньори занимаващи се със земеделска земя, предлагаме актуални цени на пазара за земеделска земя, изготвяне на документи за покупко-продажба на земеделска земя, отдаване под аренда на обработваеми ниви (земеделска земя), безплатна правна консултация за земеделска земя, изготвяне на Договори за доброволна делба при наследственна земеделска земя, изготвяне на Нотариални актове за придобиване или даряване на земеделска земя.
Фирма “ТЕРА ВИТА – 07” ЕООД организира покупко-продажбата на земеделска земя.
Фирма “ТЕРА ВИТА – 07” ЕООД безплатно попълва необходимите документи за осъществяване на покупко-продажбата на земеделска земя необходими за изповядване на сделката при нотариуса.

Компанията е отворена за партньорство с агенции и инвеститори в страната.

Офисът ни се намира в гр. Русе, бул. Цар Освободител 84, Б-1, тел. 082 / 52 12 12, моб. 0889 / 534 536, Skype: teravita.eu
За запитване за цена на земеделска земя използвайте формата за контакти тук.