Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя
Необходими документи:
– молба по образец
– копие на документ за собственост /нотариален акт,договор за доброволна делба или актуална скица/
– характеристика на земята от поземлената комисия
– копие на удостоверение за наследници /при необходимост/
Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот .
Удостоверението за данъчната оценка се издава от служител на общинската администрация по местонахождение на имота/земеделската земя/, след подаване на молба по утвърден образец.

Кой може да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя?
Право да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделската земя има:
• собственикът на недвижимия имот/земеделска земя/ – извършва се проверка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите в които съществува задължение по закон за деклариране;
• лицето, упълномощено да представлява собственика на земеделската земя – извършва се проверка за представителната власт на лицето;
• лицето, което има качеството на преобретател на държавен или общински имот/земеделска земя/ по силата на съответна заповед – извършва се проверка на представеното от лицето копие на заповедта;
• лицето, което е определено за наследник, като се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници – извършва се проверка в информационната система за подадена декларация от наследодателя/завещателя;
• лицето, което е заветник на имота, което следва да се легитимира с документ за самоличност и удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя (трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота/земеделската земя/ и неговото местонахождение), както и завещаните части на имота/земеделска земя/.
По принцип молбата за данъчна оценка на земеделската земя може да бъде внесена и от трето лице, извън кръга на лицата, посочени по-горе, но удостоверението се получава само от някое от изброените лица, след неговото легитимиране по установения ред.
В случаите, когато лицето твърди, че е собственик на земеделската земя, но не може да се легитимира като такъв, се изисква то да подаде декларация по чл. 14 ЗМДТ, като на това основание се приема молбата за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделската земя.
В останалите случаи молбата не се приема.

Как се издава удостоверението за данъчна оценка на земеделска земя?
След приемане на молбата за данъчна оценка на земеделската земя общинският служител извършва проверка в информационния масив за наличие или липса на данни относно недвижимия имот/земеделска земя/ и собствеността, както и дали лицето има неизплатени задължения.
Прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, се допуска след удостоверяване в данъчната оценка на данъчните задължения за имота.
При условие, че в информационната система са налице всички данни, необходими за издаване на удостоверението за данъчната оценка на земеделската земя, служителят в общинската администрация по местонахождение на имота/земеделската земя/ извършва нужните изчисления и издава удостоверението за данъчна оценка.
Когато имотът е съсобственост или съпружеска имуществена общност, в удостоверението се записват данни за всички съсобственици, както и задълженията им за имота по вид и размер.
При наличие на неизплатени задължения от страна на лицето, действията по чл. 264, ал. 1 и 2 ДОПК се извършват, след като длъжникът ги заплати или писмено декларира, че е съгласен да се погасят от получената сума и купувачът внесе сумата в общинския бюджет.
Срок за издаване на удостоверението за данъчна оценка на земеделската земя
Удостоверението за данъчна оценка се издава в двуседмичен срок от подаване на молбата, съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Внимание!
Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на земеделска земя, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата удостоверения – до края на текущата година.
Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му.
Удостоверенията за данъчна оценка на земеделски земи са валидни до края на текущата година.
Особености
• При издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи към молбата се прилага удостоверение за характеристиките на имоти/земеделска земя/ за определяне на данъчната им оценка, издадено от Общинска служба “Земеделие и гори”.
Удостоверението за данъчна оценка се издава в три екземпляра, като два от тях се връчват на лицето и са предназначени за нотариуса/при евентуална покупко-продазба на земеделска земя/ и за съдията по вписванията.