Договор за аренда

Арендните отношения при отдаване на земеделска земя се уреждат с аренден договор, обект на който е земеделската земя.

С договора за аренда, арендодателя (собственикът на земеделска земя) се задължава да предостави на арендатора (физическо лице, кооперация, едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност или друго дружество, регистрирано по българското законодателство) за временно ползване на притежаваната от него земедлска  земя, а арендаторът да извърши определено арендно плащане, което може да се договори в пари и/или земеделски продукти.

Договорът за аренда на земеделската земя, задължително се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в нотариалните книги и регистрите на съответната служба по земеделие и гори. При вписването се представя скица на земеделската земята издадена или заверена от общинската служба по земеделие и гори /поземлена комисия/. Разходите за това обичайно се поемат от арендатора, който обработва отдадената му под аренда земеделска земя.

Минималният срок за сключване на договора за аренда на земеделска земя е четири години. Тук ще посочим, че договор за обработване на земеделската земя сключен за срок по-дълъг от 10 години или пожизнено може да се развали само по съдебен ред, а договор за аренда на земеделска земя сключен без определен срок, може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с писмено предизвестие, отправено след изтичане на четвъртата годинана арендата на земеделската земя.

Много важно е да се знае, че при сключен договор за аренда на  земеделска земя със срок над пет години при евентуална продажба на земеделската земята, собственика-арендодател на земеделска земя не е задължен да я предложи за покупка на арендатора. Нашият съвет е много внимателно да подхождате при определяне срока на действие на договора за аренда на земеделска земя.

Арендаторът е длъжен да заплаща данъците и таксите, свързани с ползването наземеделската земята, а арендодателят- данъците и таксите, свързани с притежаваната от него земеделска земя. До този момент според Закона за местните данъци и такси, земеделските земи и горите НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК.

Арендните плащания според Закона за данъците върху доходите на физическите лица, представляват НЕОБЛАГАЕМ доход за АРЕНДОДАТЕЛЯ собственик на земеделска земя.

Арендаторът е длъжен да изплати рентата за ползваната от него ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в срокове уговорени в договора за отдаване на земеделската земя, да стопанисва земеделската  земята с грижата на добър стопанин и да не я уврежда.

Арендаторът може да преарендува земеделската земята, само ако е отбелязано в Договора за аренда на земеделска земя.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ при сключването на Договор за аренда на земеделска земя да се записва текст ЗАБРАНЯВАЩ изрично залагането и ипотекирането на земеделската земята от страна на арендатора.

ПРОДЪЛЖАВАНЕТО на Договора за аренда на земеделската земя може да стане само в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписване в нотариалната книга и в регистъра на съответната служба по земеделие и гори/поземлена комисия/.

ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА за аренда на земеделска земя става:

-с изтичане на договорния срок на арендата на земеделската земя

-по взаимно съгласие, изразено писмено, с нотариална заверка на подписите на арендатора и арендодателя на земеделската земя

-с едностранно предизвестие, ако е уговорено в Договора за аренда на земеделска земя и в предвидени в закона случаи.

Прекратяването на Договора за аренда на земеделска земя се вписва в нотариалната книга и в регистъра на съответната служба по земеделие и гори/поземлена комсия/.

Арендодателят може да развали Договора за аренда на земеделска земя поради забавяне на уговореното арендно плащане за повече от три месеца, като самата технология за разваляне следва да се уговори в Договора за аренда на земеделска земя. Възможно е да се уговори неустойка при забавяне  на арендното плащане за използваната земеделска земя.