Дарение на земеделска земя

Дарение на земеделска земя

Предмет на дарение може да бъде всякакъв вид собственост. Задължително е обаче тя да съществува реално.

Дарението на земеделска земя е договор, по силата на който дарителят на земеделската земя отстъпва веднага и безвъзмездно земеделска земя  на надарения, който я  приема.
За да бъде валиден договорът за дарение, той трябва да е сключен в нотариална форма.

При дарение на недвижим имот/земеделска земя/ се изготвя нотариален акт, към който се прилага акт за собствеността на дарителя, скица на имота/земеделска земя/, удостоверение за данъчната му оценка.

Дарственият акт подлежи на вписване в съда и поземлената комисия.

Дарението на имот/земеделска земя/ е най-често срещаният договор за прехвърляне на собствеността между близки роднини, деца и съпрузи.

Предимството е, че таксите са значително по-ниски, отколкото при продажба или от данък наследство, когато преживе имотът /земеделската земя/ не е бил прехвърлен.
СТРАНИ

Страните по договора за дарение на земеделска земя се наричат:
1.    Дарител;
2.    Дарен (надарен).
Когато дарителят на земеделска земя е физическо лице, той трябва да бъде дееспособен.

Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен.

Непълнолетният с встъпването си в брак става дееспособен, но той може да се разпорежда с недвижим имот /земеделска земя/ само с разрешение на районния съд по местоживеенето му.
По правило ДАРИТЕЛЯ на земеделска земя  трябва да бъде титуляр на правата, които са предмет на договора за дарение на земеделска земя, но дарението на чужда вещ не е нищожно.
НАДАРЕН със земеделска земя  може да бъде всяко физическо или юридическо лице, но трябва да има субект, който да бъде надарен. В този смисъл заченатият не може да бъде надарен, той може да наследява.

ЕЛЕМЕНТИ НА ДАРЕНИЕТО

1.    Съгласие между дарителя и надарения/за даряване на земеделска земя/. Дарението на земеделска земя  е договор, а не едностранна сделка. Идеята при дарението на земеделска земя  е, че никой не може да бъде принуден да получи някакво имущество /земеделска земя/ безвъзмездно против волята си.

2.    Дарението на земеделска земя  има особено основание. По-специално това е каузата/желанието или намерението/ на дарителя на земеделска земя , която е характерна и типична само за него.Желанието или намерението да се отстъпи безвъзмездно другиму имущество/земеделска земя/. Приема се , че при дарението на земеделска земя  основанието и мотивът съвпадат.

Особеното при дарението е, че мотивът е релевантен/съвместим/ в следните случаи :
– когато единственият мотив поради който е направено дарението на земеделска земя противоречи на закона или на морала дарението е нищожно.

Мотивът  при дарение на земеделска земя е релевантен само при безвъзмездните сделки, по специално само при дарението и завещанието на земеделска земя, но мотивът се различава от основанието.

Мотивът на едно лице, което прави дарението на земеделска земя  може да бъде различен (повод, сватба, други отношения), докато основанието е нещо типизирано.

3.    Дарението на земеделска земя в някои случаи е формален договор и тогава изисква форма за действителност (при дарение на недвижими имоти/земеделска земя/  или вещни права върху такива – нотариална форма).

4.    Специално правило при движимите вещи – дарението на движими вещи може да се извърши по два начина:

–   в писмена форма с нотариална заверка на подписите – в този случай дарението е формална сделка;
–  чрез предаване на вещта – неформална, но реална сделка.

При дарението на недвижими имоти /земеделска земя/ е задължителна нотариалната форма на прехвърляне. Такъв нотариален акт може да бъде обезсилен само по съдебен път.

Дарението на земеделска земя  може да бъде отменено когато:

  • Дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг, или съпруга или неговото дете;
  • Дареният е съучастник в престъпление;
  • Дареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако не е подадена тъжба от пострадалия (необходимо е деянието да бъде доказано);
  • Дареният отказва да даде на дарителя предварително уговорената издръжка. Това е много често срещан случай в практиката.

ВАЖНО!

Искът за отмяна на дарение на земеделска земя  се предявява от дарителя (или неговите наследници) в едногодишен срок, откакто са станали известни основанията за отмяната на дарената земеделска земя.

Признаване на ДАРЕНИЕТО за данъчно облекчение

Данъчно облекчение се ползва, когато дарението е за:

образователни и здравни заведения на бюджетна издръжка;

организации с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, културни, спортни и научно-изследователски цели;

инвалиди и пострадали от природни бедствия;

Българския червен кръст, болни деца и сираци;

финансиране на регистрирани в страната вероизповедания;

опазване на исторически и културни паметници;

подпомагане на общините.

ДОКУМЕНТИ, необходими за сключване на

ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ:

Пред НОТАРИУСА  следа да се представят в оригинал ДОКУМЕНТИ, необходими за сключване на ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ:
1. Документ за собственост върху имота /земеделска земя/
2. Удостоверение за данъчна оценка на имота /земеделската земя/ – издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота.
3. Удостоверение за семейно положение на дарителя, от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота /земеделската земя/.
4. Удостоверение за сключен граждански брак, ако дарителят е семеен.
5. Декларация по смисъла на чл. 26 от СК за съгласие за дарението от съпруг-несобственик.
6. Скица на имота, когато се дарява земя (земеделска земя, дворно място или част от дворно място, върху което е построен имота/апартамента) – взема се от поземлената комисия.
7. Когато имотът /земеделската земя/ е получен по наследство – Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя, завещание.
8. Документ за самоличност.
Нотариалният акт се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира надареният при евентуални претенции на трети лица.

При изповядване на сделката/Дарение на земеделска земя/ се заплаща:
1/  Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес (ако има различие между данъчната оценка на имота и продажната цена – върху по-високата сума) + 20 % ДДС.
2/ Такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията в размер на 0,1 % от материалния интерес.
3/ Данък за покупката на имот, % от материалния интерес, като процентите са различни за различните общини в Република България – заплаща се от надареният. Ако дарението е между роднини по права линия данък не се дължи.
Сумите общо се заплащат на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси.

В двумесечен срок от сключването на нотариалния акт новият собственик е задължен да декларира придобития имот в съответната данъчна служба по местонахождението на имота, за което се открива съответна партида. В противен случай съответното длъжностно лице издава постановление, с което се налага глоба.