Документи, необходим за покупко продажба на земеделски имот

Документи, необходим за покупко продажба на земеделски имот:

1. ДОКУМЕНТ за собственост може да е Нотариален акт за собственост на земеделска земя, констативен нотариален акт, Решение на поземлена комисия, нотариален акт за сделка – покупко продажба, дарение , замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др. или решение на Поземлена комисия за възстановяване на собствеността върху зееделската земя.
Ако имотът(земеделска земя) е поделен – документа за собственост e договора за доброволна делба на земеделска земя, когато това е направено по взаимно съгласие на всички собственици на земеделската земя. В случай, че съсобствениците не са единодушни при подялбата на имота (земеделска земя), делбата може да бъде извършена по съдебен път,и след това влязлото в сила съдебно решение за делба на земеделската земя трябва да бъде вписано в съответната Поземлена комисия.
Ако титулярът по документа за собственост на земеделска земя е починал, собственици са неговите наследници по закон или завещание. Като такива при покупко продажбата, те са длъжни да представят смъртен акт или удостоверение за наследници(важи 6 месеца от дата на издаване) – респективно завещание . Ако имотът (земеделска земя) е придобит по възмезден начин, по време на брак, лицето фигуриращо в документа –при продажба, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане, то този имот е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, т.е. в сделката ще участва и съпругът, а ако е починал – наследниците му.
Същото важи, ако имотът е поделен чрез съдебна или доброволна делба на земеделска земя. Ако съделителят е заплатил парично или имотно уравнение при подялбата на земеделската земя и това е посочено в документа за делбата, то придобитият от него дял при делбата е също съпружеска имуществена общност. За преценка на тези обстоятелства Нотариусът може да Ви поиска удостоверение за семейно състояние.
Важно: Ако чужденец е женен за български гражданин и последният възмездно е придобил имот по време на брака, първият няма право на собственост върху имота и не се изисква присъствието му на сделката евентуално при покупко продажба на земеделската земя.
Удостоверението за наследници се издава от общината по последното местожителство на починалото лице и има валидност 6 месеца.
Ако лицето е възпрепятствано да се яви при извършване на сделката (покупко продажба на земеделска земя) , следва да упълномощи друго лице по своя преценка с пълномощно, което трябва да бъде изрично :
• да се посочи за кой недвижим (земеделска земя)имот се дава право на разпореждане ( примерно да продава, да договаря цена, да го представлява пред поземлена комисия, да подписва декларации по чл. 264, декларация по чл. 25) ,
• какви сделки може да извършва пълномощника със земеделската земя,
• да има ли право да преупълномощава други лица,
• да има ли право да договаря сам със себе си, например да сключи сделката и като купувач – лично или като пълномощник на купувача и пр.
Пълномощното може да е с неограничен срок. Задължително обаче същото следва да бъде съпроводено от два вида декларации, които са лични и следва подписа върху тях да се удостовери от пред нотариус, обикновено заедно с пълномощното, за да може да се извърши сделката , т.е. покупко продажбата в негово отсъствие – декларация за гражданско състояние по чл. 25 ал. 7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски по чл. 264 ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Последната декларация важи само за текущата година.
Ако желаете да продадете реална част от притежаван от Вас по-голям имот, предварително поискайте от Общинска служба “Земеделие и храни” да Ви бъде съставен проект за разделение на имота съответно на земеделската земя на два или повече обособени парцела.
2. Скица се издава от Общинската служба “Земеделие и храни” и е валидна 6 месеца. Скицата за земеделска земя следва да отразява всички извършени сделки и в нея продавачът следва да фигурира като собственик, т.е. да е извършена пререгистрацията на всички сделки до момента. Съществува експресна услуга към съответната поземлена комисия за издаване на скица за земеделска земя, която за да бъде ползвана се заплаща двойно и документът се издава в рамките на деня, при условие, че имота е пререгистриран.
3. Удостоверение за данъчна оценка на земеделската земя по чл. 264 ал.1 от ДОПК – важи за текущата година, освен ако в него не е посочен по-кратък срок.
4. Документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС. Земеделска земя чрез сделка – покупко продажба , дарение и пр. може да придобиват само българските граждани и юридическите лица със седалище в България. Тоест възможността чужденец да закупи земеделска земя е налице само, ако същият има регистрирано дружество на свое име в България.
5. УВТ (удостоверение за вещни тежести) – изисква се обикновенно от този който купува земеделската земя, поради това, че недвижимата собственост може да е с възбрани и други обезпечения. С тях се създава относителна недействителност спрямо посочените в акта лица. Така в случай на последващи сделки с имота новите собственици си запазват възможността да реализират правата си, след като има решение по съдебния спор. Проблем може да възникне и с ограничени вещни права. Самото вещно право може и да не се съдържа в нотариалния акт, с който е прехвърлена собствеността и с който продавачът се легитимира пред купувача на земеделска земя.
Договор за наем и за аренда на земеделската земя също са вид тежести. Те също подлежат на вписване, когато са сключени за повече от 1 година за договорите за наем и за повече от 4 стопански години за арендните договори на земеделската земя. Следователно този който купува земеделска земя, трябва да провери и за наличието на такива договори.
Документът се издава от съответната Служба по вписванията, а ако продавача е фирма – от Търговски регистър. Може да се прави проверка по Интернет в I-CADASTRE по ЕГН на собственик или по имот номер (партида на имота), респективно на земеделската земя. Сайтът е http://icadastre.bg и се използва след предварителна регистрация. Всяка проверка се заплаща.
Удостоверение за липса на тежести се изисква, както при подписването на предварителен договор, така и при изповядването на самата сделка за покупко продажбата на земеделска земя.